สธ.วางแผนงบลงทุนปี 2567 วงเงินเบื้องต้น 2 หมื่นล้าน

สธ.วางแผนงบลงทุนปี 2567 วงเงินเบื้องต้น 2 หมื่นล้าน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัด สธ. พร้อมมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ทั่วถึง เป็นธรรม เหมาะสมกับพื้นที่และระดับศักยภาพของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมงบประมาณงบลงทุนในปี 2567 กำหนดกรอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินผูกพันเดิม วงเงินรายการใหม่ และวงเงินพัฒนาตามนโยบาย Service Plan โดยในปีนี้จะมีการบริหารจัดการหลายส่วนเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ สธ.ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้มอบไว้ รวมถึงนโยบาย “Health for Wealth” ใช้สุขภาพสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกรอบการดำเนินการที่จะใช้ในการจัดทำงบลงทุนในปี 2567 สอดคล้องกับ 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 13 ที่น้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพทุกมิติ รองรับสังคมสูงวัย ลดอัตราตายโรคสำคัญ และสนับสนุนครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย

2.นโยบายและทิศทางการดำเนินงานสำนักงานปลัด สธ. ด้านการลงทุน อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการแบบไร้รอยต่อ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ รองรับภาวะฉุกเฉิน ผลักดันบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล (Telemedicine) และนวัตกรรมการแพทย์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

3.แผนบริการด้านการรักษา (Service plan) และเพิ่มศักยภาพการให้บริการของเขตสุขภาพ

4.นโยบาย EMS (Environment, Modernization, Smart Service) ดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย, Solar rooftop และสนับสนุนการจัดบริการรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุม ทันสมัย

5.สนับสนุนและรองรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และสาธารณภัย

6.พัฒนาด้านความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เช่น อาคารที่พักอาศัย และระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยบริการ เช่น รั้ว กล้องวงจรปิด เป็นต้น

“ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) วางแผนภาพรวมทั้งจังหวัด ดูแล โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) / โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) / โรงพยาบาลชุมชน (รพ.ชุมชน) รวมถึงการกระจายงบประมาณตามนโยบาย one province one hospital เพื่อให้ใช้งบประมาณได้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ถือว่าทำได้ดี ส่วนในปีงบฯ 2567 ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ต่างจากเดิม แต่ขอให้เน้นงานเร่งด่วนเฉพาะและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง” นพ.โอภาส กล่าว

ด้าน นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. มีหน้าที่บริหารทรัพยากรด้านงบประมาณงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของสำนักงานปลัด สธ. โดยมี ผู้บริหาร สธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้รับผิดชอบงานการบริหารงบลงทุนทุกเขตสุขภาพ สสจ.โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมประชุมทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ neros-neptune.com

ufa slot

Releated